ด่วน ! ประกาศเลื่อนการรับใบประกาศนียบัตร

ด่วน !
====================
ประกาศยกเลิกพิธีสำเร็จการศึกษา
และเลื่อนการรับ ปพ. 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน

ตามประกาศของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ครับ

91110050_2960596677361435_645960216575213568_n

การเลื่อนรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

เรื่อง   การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 แต่สามารถสมัครเรียนผ่าน ระบบออนไลน์

(เอกสารเพิ่มเติม)
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

98C75265-BE3C-433A-B203-F28AAEC7692Eเพิ่มเติม