การปรับพฤติกรรมกิจกรรมหน้าเสาธง และโฮมรูม

แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ผ่านการปรับพฤติกรรมกิจกรรมหน้าเสาธง และโฮมรูม ให้มาดำเนินการติดต่อขอปรับพฤติกรรม ได้ที่กลุ่มกิจการนักเรียน  หรือครูศราวุฒิ  พุทธตรีชน เบอร์โทร 06-37381818 ด่วน

prison

ประชาสัมพันธ์พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

          โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร โดยกลุ่มบริหารวิชาการได้มีประสงค์จะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร  ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ดังนั้น ทางโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งเป็นกำลังใจแก่นักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ทุกคน
          ในการนี้  จึงขอให้นักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ทุกคน แต่งกายในชุดนักเรียนที่ถูกระเบียบและเรียบร้อยเป็นที่สุดเพื่อเข้ารับมอบประกาศนียบัตรโดยพร้อมเพรียงกัน

congratulations-banner