การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563

8F9EC4E5-A389-48A1-BBC1-5CE09B68027Aเพิ่มเติม

กำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน โดยให้นักเรียนเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินมาให้เรียบร้อย ตามวันและเวลาที่กำหนดให้ ดังเอกสารแนบ ณ หน้าห้องสมุดอาคารภูโน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

(ให้นักเรียนนำเงินมาชำระค่าบำรุงการศึกษา 1,500 บาท ในวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ)

เพิ่มเติม

การสอบวัดความรู้ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

293EF911-DCBB-4E4D-AFA2-61FAA6CA8242เพิ่มเติม

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

98C75265-BE3C-433A-B203-F28AAEC7692Eเพิ่มเติม