การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

285113D9-AAFA-4A73-9FDF-654B795B8E87

***ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนในที่ปรึกษาทุกคนให้นำสำเนาบัตรประชาชน มารับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ในวันพุธ ที่ 10 พ.ย. 2564 ตามเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ…กรณีผู้ปกครองมารับแทน ใช้ทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนและของผู้ปกครอค่ะ…ขอบคุณค่ะ ***

เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1/2564

C7F102C0-785B-47C1-985B-DDC14904E5AB

***นักเรียนที่มีรายชื่อ
– ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,500 บาท ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ…
– กรณีผู้ปกครองมารับแทน ใช้ทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนและของผู้ปกครองค่ะ…ขอบคุณค่ะ ***

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเลื่อนรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

เรื่อง   การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 แต่สามารถสมัครเรียนผ่าน ระบบออนไลน์

(เอกสารเพิ่มเติม)