ประกาศโรงเรียน

…..การสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2654….
1. ม.3, ม. 6 สอบกลางภาค วันที่ 17, 18 และ 19 มกราคม
2. ม.5 และ ม.2 สอบกลางภาควันที่ 20, 21 และ 24    มกราคม
3. ม. 1 และ ม.4 สอบกลางภาค วันที่ 25, 26 และ 27 มกราคม

*** วันที่ 28 และ 31 นักเรียน ม.3 และ ม. 6 มาเรียนตามปกติ***

การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

***ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนในที่ปรึกษาทุกคนให้นำสำเนาบัตรประชาชน มารับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ในวันพุธ ที่ 10 พ.ย. 2564 ตามเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ…กรณีผู้ปกครองมารับแทน ใช้ทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนและของผู้ปกครอค่ะ…ขอบคุณค่ะ ***

เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ 1/2564

***นักเรียนที่มีรายชื่อ
– ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,500 บาท ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ…
– กรณีผู้ปกครองมารับแทน ใช้ทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนและของผู้ปกครองค่ะ…ขอบคุณค่ะ ***

รายละเอียดเพิ่มเติม

Exit mobile version