ข้อมูลทั่วไป

[vc_row][vc_column][vc_column_text]untitled-1untitled-4untitled-3

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2515

ประวัติสถานศึกษาโดยย่อ

ปีการศึกษา 2515

เป็นปีที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2515 โดยใช้พื้นที่ป่าช้าของหมู่บ้านท่าคันโท โดยใช้หลักสูตร 2503
ปีการศึกษา 2517

นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียน จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จบ ม.ศ.3 เป็นรุ่นแรก เดือนมีนาคม 2518)
ปีการศึกษา 2521

เปลี่ยนหลักสูตรใหม่โดยมัธยมศึกษาตอนต้นใช้ชื่อ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ส่วนมัธยมศึกษา
ตอนปลายใช้ชื่อว่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2521 และโรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก
ปีการศึกษา 2544

ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรอีกครั้ง คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เป้าหมายคือ ต้องการปฏิรูป
การศึกษาของไทยใหม่โดยมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการการศึกษาออกมาสู่พื้นที่รอบนอก จึงได้เกิดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต
ในปีการศึกษา 2546

โดยโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารได้อยู่ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) มีฐานะเป็นกรม ขื้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ และขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี
ปีการศึกษา 2551

ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่อีกครั้ง เรียกว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
แยกโรงเรียนมัธยมศึกษาออกจากเขตพื้นที่การศึกษา ออกมาตั้งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต สำหรับโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้มาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เมื่อปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน

ตราประจำโรงเรียน

logo_ttw

สีประจำโรงเรียน คือ สีม่วงแดง

color school

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ 5 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46190
หมายเลขโทรศัพท์ 043-877036 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

แผนผังโรงเรียน

map[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”221″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_outline” border_color=”black”][/vc_column][/vc_row]