ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูสุริยน ชาธรรมา หัวหน้ากลุ่มสาระ

_MG_0897

ครูพิทักษ์ แช่มชื่น

_MG_0853

ครูเมตตา แพงคำ

_MG_0844

ครูอุชนีย์ พันธฤทธิ์

_MG_0783

ครูฉัตรสุดา เวฬุวณารักษ์

_MG_0858

ครูสุจิตรา ธนูทอง

_MG_0864