วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูศศิธร ทอมสัน หัวหน้ากลุ่มสาระ

_MG_0903

ครูเจษฎา นาจันทอง

_MG_0824

ครูชำนาญ โพนนาค

_MG_0829

ครูนพพร ศรีมงคล

_MG_0764

ครูวรวุฒิ คุณเสส

_MG_0791

ครูธนภรณ์ ใหญ่เลิศ

_MG_0894

ครูอรุณรัตน์ นาจันทอง

_MG_0850

ครูสุริโย จันทร์มณี

_MG_0883

ครูศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์

_MG_0784

ครูภัศราภรณ์ พุทธตรีชน

_MG_0873

ครูจันทิพย์ บัวเรียน

_MG_0841

ครูศิริชัย ศรีหาตา

_MG_0887

ครูพิมพร ผาพรม

_MG_0875

ครูมุจรินทร์ โยวะบุตร

_MG_0787