หมายเลขห้องเรียน Google class room ประจำปีการศึกษา 1/2563

img_1579757784_2570177f3ccd

>>>>> google class room for 1-2563

กำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน โดยให้นักเรียนเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินมาให้เรียบร้อย ตามวันและเวลาที่กำหนดให้ ดังเอกสารแนบ ณ หน้าห้องสมุดอาคารภูโน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

(ให้นักเรียนนำเงินมาชำระค่าบำรุงการศึกษา 1,500 บาท ในวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ)

เพิ่มเติม

Exit mobile version