ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ด้วยโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสิธุ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โดยรายการครุภัณฑ์มีดังต่อไปนี้

สนใจยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. รายละเอียดโครงการตามภาพด้านล่าง
ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0910602061คุณครูอรุณี เชื้อสุภา หรือ หมายเลข 0951891628 คุณครูอรรถสิทธิ์ คำสุริย์


Exit mobile version