คู่มือนักเรียน แบบวัดแววความสามารถพิเศษ

ทำแบบประเมินที่เว็บไซต์ 

https://mi-test.obec.go.th

ชื่อผู้ใช้ : รหัสประจำตัวประชาชน

รหัสผ่าน : 1234

คู่มือ

ทำแบบประเมินที่เว็บไซต์ 

https://mi-test.obec.go.th

ชื่อผู้ใช้ : รหัสประจำตัวประชาชน

รหัสผ่าน : 1234

คู่มือ

เข้าสู่ระบบไม่ได้ ให้ติดต่อครูอดิศักดิ์ที่ห้องทะเบียนโดยด่วนครับ