ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูอุชนีย์ พันธฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระ

_MG_0783

ครูสุริยน ชาธรรมา

_MG_0897

ครูเมตตา แพงคำ

_MG_0844

ครูฉัตรสุดา เวฬุวณารักษ์

_MG_0858