วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูศศิธร ทอมสัน หัวหน้ากลุ่มสาระ

_MG_0903

ครูวรวุฒิ คุณเสส

_MG_0791

ครูธนภรณ์ ใหญ่เลิศ

_MG_0894

ครูเจษฎา นาจันทอง

_MG_0824

ครูอรุณรัตน์ นาจันทอง

_MG_0850

ครูภัศราภรณ์ พุทธตรีชน

_MG_0873

ครูจันทิพย์ บัวเรียน

_MG_0841

ครูศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์

_MG_0784

ครูพิมพร ผาพรม

_MG_0875

ครูวรนุช เจิ่งชัยภูมิ

_MG_0811

ครูอรรถสิทธิ์ คำสุริย์

_MG_0778

ครูอดิศักดิ์ เหล่าพิมพ์

_MG_0766

ครูมุจรินทร์ โยวะบุตร

_MG_0787

ครูจันธิมาศ มาตรา

_MG_0833

ครูช่อผกา ตาลเลิศ

ครูจิตราภา อุ่นเจริญ